Cookie & User agreement

Cookies policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Podmínky užití
Obchodní podmínky užití stránek www.e-medup.com

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.e-medup.com, není žádná instituce (“E-medup” nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.e-medup.com zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.e-medup.com(„obchodní podmínky“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno E-medup ani webových stránek samotných.

2. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.e-medup.com samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.e-medup.com lze bez souhlasu E-medup použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.e-medup.com zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu E-medup. V případě porušení autorských práv se bude E-medup domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.e-medup.com s tím, že je zakázáno zejména:

Zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.e-medup.com nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.
Pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.e-medup.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., a šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. Omezení odpovědnosti E-medup

Obsah internetových stránek www.e-medup.com má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za nesprávne užití informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.e-medup.com a v souvislosti s používáním těchto stránek.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.e-medup.com.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.e-medup.com.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.e-medup.com.

5. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si v současnosti nemohou na internetových stránkách www.e-medup.com vytvořit vlastní profil, jenom určený správci a autori.

Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. E-medup neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření profilu.

E-medup je oprávněna smazat profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení.

Uživatel je oprávněn si registraci a profil kdykoliv zrušit či libovolně měnit zadané údaje.

6. Ochrana osobních údajů

E-medup shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci a vytvoření profilu, a to zejména jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), fotografii, telefonní číslo a další údaje, které uživatel v rámci registrace a vytvoření profilu vědomě a dobrovolně poskytne. Osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

Poskytnuté osobní údaje e-medup nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze k přihlášení, registraci a správě profilu na www.e-medup.com. Výjimkou je případ, kdy prostřednictvím profilu uživatele dochází k nákupu zboží, pak se uplatní současně obchodní podmínky vztahující se k prodeji zboží, které naleznete zde.

Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že e-medup provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo může požadovat, aby e-medup odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem, kdy je požadavek zaregistrován správcem e-medup (tradičně přečtením požadavku).

Osobní údaje jsou e-medup zpracovávány po dobu existence registrace a profilu uživatele.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a E-medup se řídí českým právním řádem.

Veškeré spory vzniklé při správe E-medup budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.e-medup.com.

V Brně, dne 20. července 2017